Terimler Sözlüğü

Terminoloji Açıklama
Hüzme Açısı Bu, yoğunluğun maksimum %50 olduğu açıya doğru olan hüzmenin merkez parçasını kapsayan yansıtıcı lambadan çıkan ıºık konisinin açısal boyutudur.
Ampul Ampul normal olarak lamba anlamına gelir. Iºık kaynağını içeren ampulün dıº cam bölgesi demektir.
Kandela Verilen bir doğrultuda kaynağın aydınlatma yoğunluğunun ölçütü. Bir ıºık kaynağı, söz konusu doğrultuya bağlı olarak farklı yoğunluklara sahiptir.
İliºkili Renk Sıcaklığı (CCT) Kelvin (K) derecesi ile ölçülen belli bir sıcaklığa kadar ısınmıº olan referans bir kaynakla rengini iliºkilendiren bir lambanın renk görünümünün tanımıdır.
Çip Çok ufak kare ºeklindeki yarı iletim malzemesidir. Ayrıca "zar" olarak da bilinir, bir LED'in "aktif" ıºık yayan bileºenidir.
Renksel Geriverim Göstergesi Bu, bir ıºık kaynağının karºılaºtırılabilir renk sıcaklığına sahip bir referans kaynağı ile karºılaºtırıldığında nesnelerin "gerçek" rengini oluºturma yeterliliğinin ölçütüdür.
Renk Sıcaklığı Bir ıºık kaynağının renk sıcaklığı, "siyah gövde radyatörü" ile karºılaºtırılarak tanımlanır ve "Plackian eğrisi" ile çizimi yapılır. Akkor lambalar gibi sarımsı beyaz veya sıcak kaynaklar daha düºük renk sıcaklığına (2700K-3000K) sahiptir; beyaz (4500K) ve doğal gün ıºığı (6000K) gibi beyaz ve mavimsi beyaz veya soğuk kaynaklar ise daha yüksek renk sıcaklığına sahiptirler.
Soğuk beyaz Renk sıcaklığının 4500K veya daha yüksek olduğu anlamına gelir.
Renksel geriverim indeksi (CRI) Renksel geriverim indeksi, bir nesnenin rengi ve bu nesnenin bir ıºık kaynağı altındaki görünümü arasındaki benzerliğin ölçütüdür.
Sürücüler Hat gerilimini, LED'leri çalıºtırmak için sabit bir akıma dönüºtüren devrelerdir.
Isı Alıcısı Isı alıcısı, LED lambasından ısıyı yaymaya yarayan bir mahfazadır. Lambanın içinde üretilen ısıyı ortamdaki havaya aktarmak için burada iyi ölçüde termal iletkenliğe sahip malzemeler kullanılır.
Aydınlık Yüzeye ulaºan ıºık yoğunluğudur. Aydınlık, pratik birim veya lüks ile ölçülür.
Akkor Lamba İçinden geçen bir elektrik akımı tarafından beyaz olana kadar ısıtılan ince bir filaman kullanarak ıºık üreten ıºık kaynağıdır.
Kelvin Mutlak sıfırdan baºlayan, Celcius derecesi ile paralel olan sıcaklık birimidir.
Kilovat [kw] 1000 watt'a eºit olan elektrik gücü ölçüsüdür.
Kilovat Saat [kWs] Elektrik kullanımı için elektrikli aletler tarafından kullanılan elektrik enerjisi ve tipik faturalandırma birimi standart ölçüsüdür. 10 saat çalıºan bir 100 watt'lık lamba 1000 watt-saat (100 x 10) veya bir kilovat-saatlik tüketim yapar. Eğer kurum, 0.17 €/kWs'lik bir maliyet çıkarırsa, 10 saatlik çalıºma için elektrik ücreti 17 sent olacaktır. (1 x 0.17 €)
Lamba Dıº ampul veya tüpün yanı sıra iç parçaları da içeren komple ıºık kaynağı paketini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bir masa lambası gibi ufak ıºık fikstürü türünü tanımlamak için de yaygın olarak kullanılır.
LED Iºık Yayan Diyotlar veya LED, malzeme içindeki elektronların hareketi ile aydınlatma sağlayan yarı iletken bir cihazdır. Elektrik darbelerini doğrudan ıºığa dönüºtüren bir cisimdir. Çoğu beyaz ıºık LED'leri, yayılan ıºığın renk özelliklerini değiºtirmek için fosfordan faydalanır.
Avize Iºığa katkıda bulunmak, lambaları konumlandırmak ve korumak ve bunları güç kaynağına bağlamak için tasarlanan parçalar ile gerekli olan bir lambadan (veya lambalarından), ayar rezistansından (veya ayar rezistanslarından) oluºan komple aydınlatma birimidir. Ahize ayrıca, fikstür olarak da adlandırılır.
Iºıksal akım (lm) Iºıksal akım veya ıºıksal güç, alınan ıºık gücü ölçüsüdür. Yönsel değildir.
Aydınlatma Yoğunluğu Aydınlatma yoğunluğu, belli bir yöndeki ıºığın gücünü gösterir ve kandela (cd) ile gösterilir.
Lüks (lx) Bir yüzeye düºen aydınlığın veya ıºığın birimidir. Metre baºına bir lüks bir ıºık birimine eºittir. On lüks yaklaºık olarak bir pratik birime eºittir.
Organik ıºık yayan diyot Organik ıºık yayan diyot (OLED), elektro ıºın yayan katmanın bir elektrik akımına karºılık olarak ıºığı yayan organik elementlerden oluºan bir film olduğu ıºık yayan bir diyottur (LED).
Fosfor Toz haline getirilmiº ve florasan tüplerin, ve cıvalı, metal halide lamba ampullerinin iç cam yüzeylerinde bulunan inorganik bir kimyasaldır. Fosforlar, kısa dalga boyuna sahip ultraviyole radyasyonu emmek ve görünen bir ıºığa dönüºtürüp yaymak üzere tasarlanmıºlardır. Fosforlar, belli dalga boylarına sahip LED'ler ile birlikte kullanıldıklarında beyaz ıºık üretmek için bazı LED cihazlarda da kullanılırlar.
Sıcak beyaz 2700 - 3500K civarında renk sıcaklığına sahip olan sarımsı beyaz bir ıºıktır.
Watt Bir elektrik güç birimidir. Lambalar, ne oranda enerji tükettiklerini göstermek için watt cinsinden ölçülürler.